Disclaimer

เว็บไซต์และหนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ผู้ เขียนและผู้จัดพิมพ์ไม่สามารถให้คำแนะนำด้านกฎหมาย การเงิน หรือคำแนะนำด้านภาษีได้ และนั่นไม่ใช่สิ่งที่เราตั้งใจจะทำ ก่อนที่ ท่านจะตัดสินใจทำธุรกิจเกี่ยวกับหัวข้อที่มีการกล่าวถึงในเว็บไชต์และหนังสือเล่มนี้ ท่านควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอิสระก่อนเพื่อประกอบการตัดสินใจmผู้เขียนและผู้จัดพิมพ์ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่แสดงในที่นี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ณ วันที่ตีพิมพื์ แต่น่าเสียดายที่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลนี้ถูกต้อง และครบถ้วน 100 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากธุรกิจนี้เติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง เมื่อเราพูดถึงเรื่องเงิน ไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่เจ้าของที่พักอาจได้รับ อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน และอื่น ๆ ที่คล้ายกัน ตัวอย่างที่ให้ไว้จะอิงตาม ข้อมูลที่มีอยู่ขณะตีพิมพ์โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้ ประกอบการอธิบายเท่านั้น แบบจำลองธุรกิจและแบบจำลองรายได้ของผู้เล่นแต่ละรายใน วงการนี้อาจเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป เรากล่าวถึงแบรนด์ เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ในเว็บไซต์และหนังสือเล่มนี้ เราให้ความเคารพในแบรนด์เหล่านี้อย่างมาก แต่เราไม่ได้กำลังกล่าวอ้างหรือให้การรับรองอย่างเป็นทางการด้วยการพูด ถึงแบรนด์ดังกล่าว แบรนด์ เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่เรากล่าวถึงยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้เป็นเจ้าของ มุมมองที่แสดงในเว็บไซต์และหนังสือเล่มนี้อาจมิใช่มุมมองของอโกด้า หรือมุมมองของบริษัทที่เราได้ยกคำพูดมาเสมอไป ผู้เขียนและ ผู้จัดพิมพ์จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม แม้ว่าความเสียหายนั้นได้ เกิดขึ้นโดยประมาทจากการที่บุคคลเชื่อถือข้อมูลใน เว็บไซต์และหนังสือเล่มนี้